GUIA DIDÀCTICA
L'ELEFANT

PROJECTE A                                                                       

CONTINGUTS

CONCEPTES

• L’elefant africà i l’elefant asiàtic.

• Característiques morfològiques dels elefants.

• Costums propis dels elefants.

• Hàbitat dels elefants.

• Els conceptes de llis i de rugós.

PROCEDIMENTS

• Observació indirecta de les característiques morfològiques dels elefants.

• Identificació de la mida de les petjades d’un elefant.

• Observació indirecta de l’hàbitat dels elefants.

• Identificació de la silueta d’un elefant.

• Identificació del nombre de potes, orelles, etc. dels elefants.

• Reconeixement dels aliments propis de la dieta dels elefants.

• Identificació dels costums dels elefants.

• Comparació de les semblances i les diferències entre l’elefant i el mamut.

ACTITUDS

• Participació i col·laboració en activitats col·lectives.

• Iniciativa i interès per les activitats.

• Estimació, respecte i interès pels elements del marc natural i social.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Reconèixer allò que saben els alumnes sobre els elefants: com són, com viuen, els animals que hi conviuen, etc.

• Saber distingir la silueta d’un elefant i tots els elements que el configuren.

• Ser capaç de reconèixer la morfologia d’un elefant en una imatge.

• Identificar els elements propis de l’hàbitat dels elefants.

• Reconèixer l’alimentació dels elefants.

• Comparar la petjada d’un elefant amb la pròpia.

• Reconèixer algun dels hàbits dels elefants.

• Reconèixer alguns dels animals que viuen en el mateix hàbitat que l’elefant.

• Col·laborar amb la resta de companys en l’elaboració d’activitats.

• Identificar el color i la textura de la pell dels elefants i dels mamuts i reproduir-los.

• Elaborar una màscara de la cara d’un elefant a partir d’una plantilla.

• Ser capaç d’ordenar una seqüència dels hàbits dels elefants.

• Verbalitzar continguts apresos i processos realitzats.

 

PROJECTE B

CONTINGUTS

CONCEPTES

Morfologia externa de l’elefant.

• L’hàbitat dels elefants.

• L’alimentació dels elefants.

• L’elefant africà i l’elefant asiàtic.

• Els comportament dels elefants.

• Els conceptes d’alt i baix, gros i petit.

PROCEDIMENTS

• Comparació d’imatges fixes amb elements iguals i elements diferents, i argumentació de les similituds i les diferències fent servir el vocabulari adequat.

• Observació i mesura de cossos, mitjançant elements naturals i elements estandarditzats.

• Comparació de mides.

• Identificació dels aliments de la dieta dels elefants.

• Observació dels animals que conviuen amb els elefants.

• Coneixement de l’ajut que es faciliten mútuament els elefants.

• Identificació de l’ecosistema propi dels elefants.

• Comparació de les característiques de dos o més animals mamífers.

• Elaboració d’una història a partir d’algunes dades concretes.

• Observació de l’esquelet de dos vertebrats.

• Comparació de l’estructura òssia de dos animals vertebrats.

• Relació de les diferències morfològiques entre els animals amb la seva manera de viure (alimentació, caça...).

• Anticipació de les formes de les empremtes a partir del dibuix de la pota de l’animal.

• Observació, comparació i relació entre les potes d’alguns animals i les petjades que deixen en caminar.

• Percepció visual de formes.

• Relació entre la mobilitat dels elefants i les accions que poden fer.

• Relació entre l’estat anímic i algunes expressions corporals, sons o altres aspectes no verbals.

• Memorització del lèxic relacionat amb l’entorn dels elefants mitjançant imatges.

• Elaboració de llistats col·lectius.

• Escriptura d’un text en grup.

• Argumentació d’alternatives "reals" de solució a problemes actuals.

• Compleció de seqüències en què els manca la part central.

ACTITUDS

• Participació i col·laboració en activitats col·lectives.

• Iniciativa i interès per les activitats.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Reconèixer allò que saben els alumnes sobre els elefants.

• Reconèixer l’espai real en què viuen els elefants.

• Reconèixer el nom d’algunes de les parts externes del cos dels elefants.

• Observar la relativitat de les mides i dels conceptes d’alt i baix.

• Comparar unitats de mesura naturals amb unitats de mesura estàndards.

• Comptar i comparar elements tot fent servir elements numèrics.

• Observar imatges i descriure’n els detalls mitjançant el vocabulari adequat.

• Observar i comparar les característiques de dos tipus d’elefants: l’asiàtic i l’africà.

• Reconèixer els aliments que consumeixen els elefants.

• Reconèixer alguns dels animals que viuen al mateix entorn que els elefants.

• Diferenciar els hàbitats segons que els elefants hi puguin viure o no a partir de les necessitats que han de cobrir.

• Reconèixer el vocabulari referent a les parts més característiques de l’elefant.

• Diferenciar zones únicament poblades per animals i zones urbanitzades i/o urbanes.

• Reconèixer i tenir present els animals i vegetals que formen l’ecosistema en què viuen els elefants.

• Buscar elements o característiques dels animals estudiats per arribar, si es pot, a la generalització d’animals mamífers.

• Inventar històries a partir d’un dels elements de la narració: els personatges.

• Reconèixer les accions pròpies dels elefants.

• Observar i comparar els esquelets de dos animals vertebrats amb aparells locomotors i formes externes molt diferents.

• Observar la similitud entre les formes de les potes i les petjades o empremtes que deixen a terra.

• Reconèixer els signes externs que cada persona utilitza per a mostrar el seu estat anímic.

• Memoritzar el nom d’alguns dels animals més representatius de l’àmbit dels elefants.

• Escriure textos enumeratius i epistolars.

• Completar seqüències.

• Verbalitzar continguts apresos i processos ja realitzats.

pujar