GUIA DIDÀCTICA
ELS ARBRES

PROJECTE A                                                                       

CONTINGUTS

CONCEPTES

Els conceptes de prim i de gruixut.

• Diferents tipus d’arbres.

• Els materials i la fusta.

• Característiques morfològiques d’un arbre.

• Qualitats físiques d’un arbre.

PROCEDIMENTS

• Representació gràfica d’un arbre i descripció dels elements més característics.

• Reconeixement de les parts d’un arbre.

• Classificació d’elements a partir d’un criteri propi i verbalització d’aquest procés.

• Reconeixement i escriptura de paraules.

• Observació de les arrels d’una planta.

• Mesura de perímetres.

• Correspondència entre número i element, seguint l’ordre de la sèrie numèrica.

• Escriptura de les grafies dels números 1, 2 i 3

• Ordenació d’una seqüència on s’observa el creixement d’una llavor.

• Identificació de fruites.

• Observació d’una imatge i reconeixement d’elements amb una característica concreta.

• Relació d’elements tenint com a referent la forma de la seva silueta.

• Recollida i classificació de materials: fulles.

• Observació de símbols i verbalització del seu significat i de la seva funció.

• Comparació de dibuixos.

• Explicitació dels nous aprenentatges.

ACTITUDS

• Estimació, respecte i interès pels elements del marc natural.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

Saber els coneixements previs que tenen els alumnes sobre els arbres i la seva morfologia.

• Classificar elements segons un criteri.

• Conèixer el nom de les parts dels arbres.

• Observar allò que generalment no és perceptible.

• Saber que hi ha troncs de formes, llargades i amplades força diferents.

• Utilitzar el nombre com a eina.

• Ordenar seqüències temporals en les quals s’observa el procés de creixement d’una planta.

• Conèixer el nom d’algunes fruites pròpies del seu entorn. Saber quin color tenen.

• Reconèixer elements de la classe i del dibuix donada una característica concreta: són de fusta.

• Percebre les formes d’alguns elements donats.

• Recollir material i fer-los correspondre en un dibuix segons el lloc que ocupen en la realitat.

• Conèixer el significat d’alguns símbols relatius al tema.

• Identificar què saben els alumnes sobre el tema en finalitzar l’activitat.

 

PROJECTE B

CONTINGUTS

CONCEPTES

Característiques morfològiques d’un arbre.

• Qualitats físiques d’un arbre.

• L’aprofitament dels arbres per part de l’home.

• Prim i gruixut.

• Els fruits.

• El bosc i el sotabosc: plantes i animals que hi viuen.

• Les fulles: simples i compostes, els nervis, la simetria.

PROCEDIMENTS

• Exposició dels coneixements que tenen els nens sobre els arbres: representació gràfica i verbalització.

• Raonament lògic.

• Classificació d’elements segons uns criteris, donats o no.

• Recerca d’informació i aplicació d’aquesta.

• Reconeixement de l’escriptura d’algunes paraules i còpia d’aquestes.

• Observació de l’evolució d’un mateix element natural sotmès a condicions diferents.

• Anticipació de resultats o formulació d’hipòtesis.

• Recollida periòdica de dades.

• Verbalització del procés que se segueix durant l’experimentació, exposició dels resultats obtinguts i de les conclusions a les quals es pot arribar després de l’observació.

• Observació de fotografies.

• Imitació plàstica d’un material natural.

• Observació visual i tàctil.

• Obtenció de mesures amb elements naturals.

• Comparació de mesures.

• Dibuix al natural a partir de l’observació d’elements diversos relacionats amb els arbres.

• Recollida de fruits.

• Coneixement i diferenciació entre fruits secs i fruits tendres.

• Ordenació d’un seqüència temporal en la qual s’observa el procés d’elaboració d’objectes de fusta.

• Relació entre un ésser viu o element natural i l’espai on viu o es troba.

• Dibuix dels nervis d’una fulla en un paper, calcant-lo de l’original natural.

• Identificació de la simetria de les fulles dels arbres.

• Identificació de fulles per la silueta, pel color i per la manera com es troben disposades en els arbres.

• Diferenciació i classificació de les fulles segons que siguin simples o compostes.

• Memorització i verbalització de la sèrie numèrica fins al 9.

• Relació d’un número amb el lloc que ocupa dins la sèrie numèrica i amb el nombre d’elements que representa.

• Escriptura de les xifres fins al 9.

• Relació d’una imatge amb algunes de les seves parts.

• Reconeixement de fulles d’arbres de la mateixa espècie malgrat que siguin de mida diferent.

• Comparació de les parts d’un arbre tenint present les semblances i les diferències de color, forma, alçada, situació, etc.

• Representació gràfica d’un arbre tenint en compte totes les seves parts.

• Explicació descriptiva del dibuix.

• Verbalització dels diferents coneixements que cada alumne ha anat adquirint sobre el tema al llarg del treball.

ACTITUDS

• Estimació, respecte i interès pels elements del marc natural.

• Valoració dels elements del marc natural.

• Interès a observar i descobrir elements de l’entorn.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

Esbrinar els coneixements previs que els alumnes tenen sobre la morfologia d’un arbre i la seva funció, així com del profit que les persones en poden treure.

• Despertar l’interès per l’observació i la descoberta de l’entorn.

• Classificar elements utilitzant criteris diversos i anomenar el criteri que defineix la seva agrupació.

• Conèixer el nom de les parts essencials de la morfologia d’un arbre.

• Experimentar l’evolució d’un ésser viu sotmès a condicions diferents.

• Observar la textura i la tonalitat que pot tenir l’escorça d’un arbre.

• Intentar reproduir de forma plàstica un model natural, experimentant amb els colors, les textures, etc.

• Observar el color, la forma i la rugositat de l’escorça d’un arbre utilitzant la vista i el tacte.

• Comparar la textura de l’escorça amb el dibuix que se n’obté després de calcar-la del natural.

• Constatar a partir de l’observació que els troncs dels arbres poden tenir formes i mides molt diferents.

• Mesurar amb elements naturals i comparar les mesures obtingudes.

• Conèixer el nom dels fruits més comuns.

• Fer una llista de noms de fruits coneguts.

• Saber d’on provenen els materials de fusta que hi ha a casa o a l’escola.

• Conèixer el procés que se segueix des que es talla un arbre fins a obtenir un moble.

• Reconèixer alguns dels animals que viuen al terra, al tronc o a la capçada dels arbres, i en altres elements de l’entorn.

• Conèixer el nom dels éssers vius i elements abans esmentats, així com la funció que tenen, i per què es troben en un indret determinat.

• Observar la diferència entre l’anvers i el revers d’una fulla.

• Comparar la forma dels nervis de la fulla amb el resultat de calcar una fulla en el paper.

• Adonar-se de la simetria d’algunes fulles.

• Dibuixar la part que manca en un dibuix tenint en compte la simetria.

• Diferenciar les fulles segons la seva forma i disposició.

• Classificar fulles en simples i compostes.

• Observar el tronc d’un arbre tallat transversalment.

• Saber la relació entre els anells que es veuen en el tronc d’un arbre i els anys que té.

• Comptar fins a nou i escriure els números de la sèrie numèrica i relacionar el número amb el nombre d’elements que representa.

• Completar un dibuix on manca alguna de les parts d’un arbre.

• Adonar-se que les fulles d’arbres també són diferents i que tenen contorns i formes diverses.

• Comparar elements similars reconeixent-ne les semblances i les diferències.

• Reconèixer allò que els alumnes han après i saben sobre els arbres després del treball realitzat.

pujar