GUIA DIDÀCTICA
ELS OFICIS

PROJECTE A                                                                       

CONTINGUTS

CONCEPTES

El treball i l’oci.

• L’ofici del pare i de la mare.

• Els productes del forn: pa i pastes.

• El vestit del cuiner i el vestit del bomber.

• La biblioteca i els bibliotecaris.

• Les eines, els objectes propis de cada ofici.

• L’ofici de pintor i l’ofici d’escombriaire.

PROCEDIMENTS

• Diferenciació entre treball i oci a partir de fotografies.

• Representació de la feina que realitzen els familiars més propers i de la que voldrien fer els nens de grans.

• Identificació a través d’imatges dels productes que es poden trobar en un forn.

• Classificació de diferents imatges.

• Ordenació d’una seqüència de dibuixos sobre l’elaboració i el consum del pa.

• Elaboració d’un titella que representi un cuiner.

• Coneixement de la indumentària pròpia dels bombers a partir d’un retallable.

• Reconeixement de les feines del bibliotecari.

• Relació, mitjançant fotos, de persones que fan un ofici amb les eines que utilitzen.

• Compleció d’una il·lustració (el color) a partir de la informació que dóna el dibuix.

• Compleció de seqüències.

• Classificació segons un criteri propi i segons un criteri donat: oficis i eines.

ACTITUDS

• Interès per formar part de la societat.

• Respecte per qualsevol tipus de feina i per les persones que la desenvolupen.

• Reconeixement de la importància d’algunes feines no remunerades: la feina de casa.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Diferenciar entre treball i oci.

• Reconèixer l’ofici dels familiars més propers.

• Reconèixer els productes que es veuen als forns i la feina que fan els forners.

• Diferenciar els productes del forn: pa i pastes

• Reconèixer les característiques alimentàries del pa i de les pastes.

• Conèixer el moment més adient per a la ingestió de cada producte.

• Reconèixer la seqüència d’un procés.

• Elaborar un titella.

• Representar la feina del forner fent servir el titella.

• Reconèixer la indumentària dels bombers i la funció de cadascuna de les peces de roba que utilitzen.

• Reconèixer l’ofici dels bibliotecaris i el material que fan servir per a desenvolupar la seva feina.

• Reconèixer les biblioteques a partir de les persones que hi treballen.

• Introduir els alumnes al món de la lectura a través del coneixement de la biblioteca i dels bibliotecaris.

• Completar una vinyeta en una seqüència de tres imatges.

• Classificar segons un criteri propi i segons un criteri donat: oficis i eines.

• Fomentar la participació en el món social i l’interès per desenvolupar un ofici concret.

• Saber què volen ser quan siguin grans i per què.

• Conèixer allò que han après els alumnes al llarg del tema.

• Reconèixer diferents oficis i les persones que s’hi dediquen i diferenciar-les de les que estan gaudint d’un moment d’oci.

 

PROJECTE B

CONTINGUTS

CONCEPTES

El treball i l’oci.

• Els oficis i l’espai on es desenvolupen.

• Els oficis dels familiars.

• Les eines pròpies de cada ofici.

• Un ofici: el bomber.

• Una recepta.

• El pa.

• El resultat de la feina.

• La biblioteca i els llibres.

• L’entrevista.

• Els oficis de periodista, de ceramista i de joier.

PROCEDIMENTS

• Identificació de diferents oficis en una il·lustració.

• Associació entre els personatges d’una il·lustració i l’espai on realitzen el seu ofici.

• Ordenació d’una seqüència per a observar la complementarietat d’alguns oficis per a finalitzar una feina.

• Representació gràfica dels oficis dels familiars més propers.

• Reconeixement de les eines pròpies de cada ofici a partir de fotografies i relació entre ofici i eina.

• Relació d’imatges de vehicles diferents amb les situacions en què es podrien fer servir.

• Reconeixement del nom de diferents ingredients d’una recepta i seguiment dels pasos que calen per a realitzar-la.

• Relació de fotografies de diferents oficis amb el resultat del seu treball.

• Dibuix d’una biblioteca i d’un llibre.

• Representació gràfica de diversos oficis de l’entorn més proper.

• Preparació i realització d’una entrevista.

• Reconeixement de diferents oficis a partir d’una imatge on es veuen diferents persones realitzant una de les tasques més característiques de la seva feina.

• Representació dels espais on es desenvolupen diferents feines.

• Classificació de diferents oficis i dels seus elements més característics segons criteri propi.

• Compleció de seqüències.

• Formulació de preguntes.

• Elaboració d’un got de fang. Imitació de l’ofici de ceramista.

• Elaboració d’un collaret amb pasta de sopa. Imitació de l’ofici de joier.

• Diferenciació, en una il·lustració, entre les persones que estan treballant i les que estan gaudint d’un moment d’oci.

ACTITUDS

• Interès per formar part, treballant, en la societat.

• Respecte per qualsevol tipus de feina i per les persones que la desenvolupen.

• Reconeixement de la importància d’algunes feines no remunerades: la feina de casa.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Identificar diferents oficis en una il·lustració que representa una imatge quotidiana.

• Relacionar diferentes feines amb els espais on es desenvolupen.

• Relacionar diferents oficis que es complementen i que són necessaris per a aconseguir un mateix objectiu: la construcció d’un edifici.

• Reconèixer els oficis dels familiars més propers i les eines o els estris que fan servir.

• Reconèixer i associar les eines o utensilis que es fan servir per a cada ofici.

• Relacionar els diferents vehicles dels bombers amb les situacions en què es fan servir.

• Saber que per a fer un producte del forn, com ara una coca, és necessària la barreja mesurada de diferents ingredientes.

• Elaborar pa amb el coneixement previ dels ingredients necessaris i el procés d’elaboració.

• Relacionar diferents oficis amb el resultat del seu treball.

• Representar la biblioteca i els llibres.

• Identificar diferents oficis de l’entorn més proper i referir-s’hi utilitzant el seu nom.

• Preparar i fer una entrevista a una persona que tingui un ofici determinat.

• Escriure o representar de manera gràfica o simbòlica les respostes.

• Identificar diferents oficis a partir d’imatges.

• Classificar fotografies d’oficis i estris o instruments que s’utilitzen en diferents oficis segons criteri propi.

• Completar dues seqüències de tres vinyetes en què falta la part central.

• Buscar notícies i comentar-les, imitar la feina del periodista.

• Fer un got de fang imitant la feina del ceramista.

• Fer un collaret amb pasta imitant la feina del joier.

• Interessar-se per un ofici concret i participar, així, en la societat.

• Saber què volen ser quan siguin grans i per què.

• Reconèixer allò que han après del tema dels oficis.

• Reconèixer diferents oficis i les persones que s’hi dediquen diferenciant-les de les que estan gaudint d’un moment d’oci.

pujar